Изменението на климата

Емисиите на парниковите газове породени от човешката дейност директно влияят на околната среда и метеорологичните условия на планетата. Настоящата концентрация на парникови газове в атмосферата е около 430 ppm (particle per million – части на милион) еквивалент на въглероден диоксид (CO2 equivalent). Глобалните нива на концентрация на CO2 са преминали 400ppm, докато от времето на индустриалната революция са били само 280 ppm, а безопасното ниво е определено на 350 ppm от повечето учени климатолози.  Доказателствата са ясни: човешката дейност е отговорна за това рязко увеличение, безпрецедентно бързо в световната история.

Цената за стабилизиране на концентрацията на парникови газове до максимум 500-550 ppm CO2 се оценява на около 1% от световния годишен БВП. Тя е висока, но и нищожна в сравнение с очакваните загуби при липса на по-нататъшни действия за справяне с климатичните промени: ОИСР изчислява, че до 2100 г. загубите на БВП ще бъдат между 2 и 10%. Според Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA), удвояването на дела на възобновяемите енергийни източници би намалило паричните измерения на външните разходи, свързани с използването на изкопаеми горива, най-малко с 1,2 трилиона долара годишно (4,4 трилиона до 2030 г.) и ще спаси до 4 милиона животи годишно.

От друга страна, според научното списание Nature, за да се задържи глобалното затопляне под 2 ° C, 82% от запасите от въглища, 49% от газа и 33% от нефта трябва да останат да се съхраняват в недрата на земята.

изменение на климата 1 изменение на климата 2 изменение на климата 3 изменение на климата 4 изменение на климата 5

За повече информация:

Проекта е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейски съюз

Проекта е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейски съюз