Опустиняване

Конвенцията на ООН за борба с опустиняването я дефинира като „деградация на земите в сухите, полусухите и малко влажните райони, вследствие на различни фактори, включително климатични промени и дейността на човека“. Това е глобално явление, което засяга сухите земи в резултат на прекомерната експлоатация на екосистемните услуги и намаляващите запаси от вода поради климатичните промени. Сухите земи са ценен ресурс: научноизследователската програма CGIAR за сухите земи казва, че те обхващат повече от 40% от земното кълбо и са населявани от над 1/3 от населението на света. Процесът на опустиняване разрушава всяка година 12 милиона хектара земеделска земя, където може да се отглеждат 20 милиона тона пшеница. Освен това, опустиняването може да засегне и не-сухи земи с прахови бури, наводнения надолу по течението и климатични промени.

Опустиняването е особено застрашително в Африка, където две трети от земята се намира в пустинни и сухи земи. Докато тази земя се използва за земеделие и производство на храни, почти три четвърти от нея деградира. Чести и тежки периоди на суша засягат континента през последните години, и по-специално в Сомалийския полуостров и граничната зона Сахел.

Две трети от африканския континент са пустини или сухи земи и се оценява, че почти три четвърти от тези пустини и сухи земи деградират. 485 милиона души вече страдат от въздействието на процеса на опустиняване, който прави стерилни земи, използвани преди за селско стопанство и производството на храни, и задейства процесите на изселване и миграция.

desertification_2desertificationn

За повече информация:

Проекта е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейски съюз

Проекта е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейски съюз