Въвеждаща регионална среща в Белица

Регионалната среща в гр.Белица, по проекта Променяме се с климата“, в който участва За Земята, се състоя на 21 март, в мултимедийния кабинет на СУ ‚Св. Св. Кирил и Методий“. Участие в нея взеха местната общинска администрация, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, НЧ „Г.Тодоров-1885“ – Белица, ДГС – Белица, учители, представители на местното читалище, експерти по проекта и други.

Предствено бе училището-домакин на срещата и възможността, която представя за обучение във връзка с климатичните промени. Ръководителят на проекта г-жа Мариана Банчева, сподели предвидените за изпълнение дейности и целите на проекта.

Представителите на институциите и организациите изразиха своята подкрепа и готовността си да допринасят за реализацията на проектните дейности в рамките на правомощията си.

Експерти от “Променяме се с климата” демонстрираха съдържанието на предвидения информационен образователен портал чрез примери, игри и видеоклипове. Послания от водещи международни и национални документи, свързани с климата, както и различни образователни игри и материали, също намериха място в програмата на срещата.

Подробно обсъдена бе възможността за въвеждане на образование, свързано с климатичните промени в училище чрез регламентите на Държавният образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, който определя: същността и целите; начините и формите за осъществяване; рамковите изисквания за резултатите от обучението и взаимосвързания характер на темите и проблемите, със специален фокус върху климата.

Участници бяха разделени в 3 групи, всяка от които, работеща по едно от следните ключови направления – Климатични промени и околна среда; Климатични промени и сектори от икономиката и градската среда; Климатични промени и човешкото здраве. Във всяка от групите имаше ученици, експерти по климата, представители на институциите, представители на екипа на проекта.

Резултатите от дискусиите бяха насочени към климатичните промени на местно ниво и последиците върху човешкото здраве. Липсата на достатъчно дървета в населеното място намалява кислорода, води до дихателни проблеми и заболявания. По-високите температури са причина за хипертония, сърдечно-съдови заболявания и топлинни удари. Обезлесяването на големи площи води до увеличаване и пренасяне на фини прахови частици, което предизвиква проблеми с дихателната система, очите, кожата и редица алергии. Промените в климата влияят на психическото здраве и могат да доведат до хранителни разстройства, стрес, хормонален дисбаланс, тревожност, депресии.

Местните институции споделиха за интерес към възобновяеми източници на енергия (соларни системи и слънчеви колектори), около 500 семейства са монтирали подобни съоръжения. Основно домакинствата се отопляват на пелети и дърва. Общината разполага с три ВЕЦ-а, които поради недостатъчно валежи са от малка полза за покриване на нуждите, а от своя страна влияят върху биоразнообразието и частните стопанства;

Гражданите на Белица имат интерес към използването на фотоволтаици и въвеждането на енергоефективни мерки в сградния фонд. В тази връзка, национални/регионални програми за насърчаване на използването на фотоволтаиците и саниране, биха намерили радушен прием на местно ниво.

Хората от региона отбелязаха, че зимният туризъм е непредсказуем поради късно започване на значителни снеговалежи, недостатъчна снежна покривка и изместване на сезоните. Увеличават се разходите за по-продължително поддържане на снежната покривка, както и употребата на нитрати за забавено топене на снега. Нецелесъобразно става дългосрочното поддържане на обслужващ персонал и намалява възможността за преходен туризъм със снегоходки. Забелязват се и други изменения в местния климат – опасност от наводнения поради екстремно обилни дъждове и по-чести градушки. Промяна в климата влияе на биоразнообразието, намалява реколтата от диворастящи плодове и растения.

Регионална въвеждаща среща по проект „Променяме се с климата“ с домакин СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белица, 21 март 2022 г.

belitsa-1-scaled-1-1024x680

belitsa-4-scaled-1-1024x680

belitsa-6-scaled-1-1024x680

belitsa-7-scaled-1-1024x680

belitsa-9-scaled-1-1024x680

belitsa-10-scaled-1-1024x680