Климатични миграции

По-честите и интензивни екстремни метеорологични явления като наводнения, покачване на морското равнище, опустиняване и суша и др., причинени от климатичните промени, са допълнителни екологични стресфактори, които влияят върху глобалното явление на миграциите, международни или в рамките на държавата. Както показва докладът на World Watch Institute за състоянието на света (2013 г.), загубата на земя, заплахата за поминъка, нестабилността и намаляването на производството на храни, както и увеличаването на цените на храните например водят до увеличаване на сезонната и дългосрочна миграция.

Следователно климатичните промени допринасят за миграцията, причинена от фактори на околната среда: Международната организация по миграцията на ООН съобщава, че според най-цитираната оценка до 2050 г. може да има над 200 милиона екологични мигранти, позовавайки се на текущата оценка на международни мигранти. През 2015 г. Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) изчислява, че средно 22,5 милиона души (62 000 души на ден) са били разселени от 2008 г. поради събития, свързани с климата или атмосферния въздух.

displacement

За допълнителна информация:

Проекта е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейски съюз

Проекта е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейски съюз